Archive | februar 2018

Саобраћај – угледни час

1510242469858У периоду од 7. новембра до 16. новембра 2017. године одржан је угледни час у петом разреду у оргнаизацији Душица Вранић аутор, Рада Марковић асистент
Према оперативном плану 20. час је реализован као систематизација наставне области саобраћај. Операционализација исхода и активности ученика и наставника дате су у припреми за час. Час је реализован у сва четири одељења петог разреда, али са целим одељењима, а не подељеним на пола као и обично. Имали су више активности које су изводили појединачно и у групама. Ученици су на почетку часа подељени у групе. У прва три одељења су ученици сами бирали у којој ће групи бити што је уочено да није добра пракса јер је било група где су били само дечаци или само девојчице или све ученици са петицама. У четвртом одељењу је извршена подела тако да у свакој групи буде оба пола, и да свака група има приближну расподелу претходних оцена. Након уводеног дела ученици у групама вршили спајање назива саобраћајног знака са сликом и потом су знакове разврставали у групе знакова опасности, изричитих наредби и обавештења. Друга вежба је била да сваки ученик добије задату ситуацију и препозна да ли је она безбедна или небезбедна потом је постави на пано у одређену категорију. Ученици су одмах након сваке вежбе добијали информацију да ли је успешно и колико извршена.
Ученици су вршили самооцењивање у оквиру групе, али и евалуацију часа. Ученици су у већини била веома активна и заинтересована. Уочиле смо да би час био боље реализован када би одељење било, као и обично, подељено на пола јер би у том случају била већа могућност за активацију свих ученика подједнако, боља је интеракција у мањој групи. Сваки ученик би био у могућности да анализира више саобраћајних ситуација. Нисмо имали добољно материјала за две групе, што би била и препорука за следећу годину да се када буде материјалних могућности прпреми дупли материјал и часови одрже у уобичејеним одељењима подељеним на пола.1510242890164