Arhiva | V razred RSS for this section

Угледни час – својства и примена материјала

Исходи
Ученик:
➢ Препознаје различите полупроизводе од дрвета како настају, као изгледају, и где се примењују
➢ Зна својства дрвета и попупроизвода од дрвета, предности и недостатке
➢ Уме да доведе у везу својства и примену материјала
➢ Зна поступак добијања папира, текстилних материјала и коже
➢ Повезује узорке материјала са особинама и применом
➢ Добро сарађује у групи
➢ Активо учествује у раду и уме да наведе потешкоће

Анализа реализавије часа

Час је реализован као обнављање градива “Технологије прераде и обраде дрвета, папира, текстилних материјала и коже“. Операционализација исхода и активности ученика и наставника дате су у припреми за час. Час је реализован у сва четири одељења петог разреда, али са целим одељењима, а не подељеним на пола као и обично. Имали су више активности које су изводили појединачно и у групама. Ученици су на почетку часа подељени у групе. Подела је извршена тако да у свакој групи буде оба пола, и да свака група има приближну расподелу претходних оцена.
На првим часу били су приказани филмови начина обраде материјала, потом су подељени у групе и радили су асоцијацију која се тицала обнове гр

адива. Други час се сматра угледним. Ученици су имали три задатка. Први и други задатак је био за групни рад, а трећи су радили појединачно. Након најаве циља часа и уводног дела ученици су добили материјал по групама, први и други задатак. Ученици су били подељени у шест група са ознакама 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б. Ове ознаке су узете јер су групе са истим бројем имале исти задатак. Ученици су у првом задатку добили узорке материјала које су учили и особине које су биле на написане на папирићима. Требало је да споје узорке са особинама. Циљ вежбе је био да разликују и разумеју особине. У другој вежби ученици су имали издвојен један материјал и набројане предмете. Задатак је био да напишу да ли се могу направити предмети и каквог би били квалитета. Циљ вежбе је био провера научених својстава и њихова примена у свакодневном животу. Да ли су разумели како својства материјала утичу на њихову примену. У одељењу V2 један ученик ради по ИОПу па је добио задатак у складу са својим могућностима. У првом задатку добио је узорке полупроизвода од дрвета и сличице различкитих предмета да споји који се предмет ради од ког материјала, а други задатак је био да нацрта предмет од дрвета. Ученици су након сваке вежбе добијали информацијe колико је успешно урађена вежба, што је стајало и на табли. Трећа вежба је била “Ланац знања” где су ученици радили појединачно. Сваки ученик је добијао картицу са две боје. На једној страни су били одговори, а на другој питања, али не одговори на питање које се налази на тој картици већ нечијој другој. Прва картица у низу је имала само питање, а последња само одговор. Први у низу прочита питање, остали пажљиво слушају и гледају да ли се на њиховој картици налази одговор. Ако одговор препознају читају га, окрену картицу и читају следеће питање и тако сваки ученик има по једно питање. Број картица је био разлилит у односу на број ученика у одењењу. Сви ученици су учествовали. Морали су да пажљиво прате. Ова вежба тражи од ученика концентрацију. Један наставник прати одоворе, а други води вежбу и помаже слабијм ученицима да препознају одговор да се “Ланац знања” не прекине.
Ученици су вршили самооцењивање у оквиру групе, али и евалуацију часа. Ученици су у већини била веома активна и заинтересована. Добро су прихватили групни рад јер су од почетка године више пута били у прилици да на часовима технике и технологије и часовима информатике и рачунарства раде групно. Час је био динамичан, али у одељењима са 30 ученика било је мало времена за анализу на крају часа. Када би час био реализова са пола одељења, као и обично што се ради била већа могућност за активацију свих ученика подједнако, боља је интеракција у мањој групи, али са друге стране то би значило мањи број питања у ланцу знања. Ученици су били веома задовољни и високо вредновали свој рад. Недостатак је што је табла са оценама морала бити фотографисана и оцене после часа унете у педагошку евиденцију наставика. Ученици су сви били упознати са оценама јер су вршили самооцењивање.

Саобраћај – угледни час

1510242469858У периоду од 7. новембра до 16. новембра 2017. године одржан је угледни час у петом разреду у оргнаизацији Душица Вранић аутор, Рада Марковић асистент
Према оперативном плану 20. час је реализован као систематизација наставне области саобраћај. Операционализација исхода и активности ученика и наставника дате су у припреми за час. Час је реализован у сва четири одељења петог разреда, али са целим одељењима, а не подељеним на пола као и обично. Имали су више активности које су изводили појединачно и у групама. Ученици су на почетку часа подељени у групе. У прва три одељења су ученици сами бирали у којој ће групи бити што је уочено да није добра пракса јер је било група где су били само дечаци или само девојчице или све ученици са петицама. У четвртом одељењу је извршена подела тако да у свакој групи буде оба пола, и да свака група има приближну расподелу претходних оцена. Након уводеног дела ученици у групама вршили спајање назива саобраћајног знака са сликом и потом су знакове разврставали у групе знакова опасности, изричитих наредби и обавештења. Друга вежба је била да сваки ученик добије задату ситуацију и препозна да ли је она безбедна или небезбедна потом је постави на пано у одређену категорију. Ученици су одмах након сваке вежбе добијали информацију да ли је успешно и колико извршена.
Ученици су вршили самооцењивање у оквиру групе, али и евалуацију часа. Ученици су у већини била веома активна и заинтересована. Уочиле смо да би час био боље реализован када би одељење било, као и обично, подељено на пола јер би у том случају била већа могућност за активацију свих ученика подједнако, боља је интеракција у мањој групи. Сваки ученик би био у могућности да анализира више саобраћајних ситуација. Нисмо имали добољно материјала за две групе, што би била и препорука за следећу годину да се када буде материјалних могућности прпреми дупли материјал и часови одрже у уобичејеним одељењима подељеним на пола.1510242890164