Arhiva | Nastava tehničkog RSS for this section

Угледни час – својства и примена материјала

Исходи
Ученик:
➢ Препознаје различите полупроизводе од дрвета како настају, као изгледају, и где се примењују
➢ Зна својства дрвета и попупроизвода од дрвета, предности и недостатке
➢ Уме да доведе у везу својства и примену материјала
➢ Зна поступак добијања папира, текстилних материјала и коже
➢ Повезује узорке материјала са особинама и применом
➢ Добро сарађује у групи
➢ Активо учествује у раду и уме да наведе потешкоће

Анализа реализавије часа

Час је реализован као обнављање градива “Технологије прераде и обраде дрвета, папира, текстилних материјала и коже“. Операционализација исхода и активности ученика и наставника дате су у припреми за час. Час је реализован у сва четири одељења петог разреда, али са целим одељењима, а не подељеним на пола као и обично. Имали су више активности које су изводили појединачно и у групама. Ученици су на почетку часа подељени у групе. Подела је извршена тако да у свакој групи буде оба пола, и да свака група има приближну расподелу претходних оцена.
На првим часу били су приказани филмови начина обраде материјала, потом су подељени у групе и радили су асоцијацију која се тицала обнове гр

адива. Други час се сматра угледним. Ученици су имали три задатка. Први и други задатак је био за групни рад, а трећи су радили појединачно. Након најаве циља часа и уводног дела ученици су добили материјал по групама, први и други задатак. Ученици су били подељени у шест група са ознакама 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б. Ове ознаке су узете јер су групе са истим бројем имале исти задатак. Ученици су у првом задатку добили узорке материјала које су учили и особине које су биле на написане на папирићима. Требало је да споје узорке са особинама. Циљ вежбе је био да разликују и разумеју особине. У другој вежби ученици су имали издвојен један материјал и набројане предмете. Задатак је био да напишу да ли се могу направити предмети и каквог би били квалитета. Циљ вежбе је био провера научених својстава и њихова примена у свакодневном животу. Да ли су разумели како својства материјала утичу на њихову примену. У одељењу V2 један ученик ради по ИОПу па је добио задатак у складу са својим могућностима. У првом задатку добио је узорке полупроизвода од дрвета и сличице различкитих предмета да споји који се предмет ради од ког материјала, а други задатак је био да нацрта предмет од дрвета. Ученици су након сваке вежбе добијали информацијe колико је успешно урађена вежба, што је стајало и на табли. Трећа вежба је била “Ланац знања” где су ученици радили појединачно. Сваки ученик је добијао картицу са две боје. На једној страни су били одговори, а на другој питања, али не одговори на питање које се налази на тој картици већ нечијој другој. Прва картица у низу је имала само питање, а последња само одговор. Први у низу прочита питање, остали пажљиво слушају и гледају да ли се на њиховој картици налази одговор. Ако одговор препознају читају га, окрену картицу и читају следеће питање и тако сваки ученик има по једно питање. Број картица је био разлилит у односу на број ученика у одењењу. Сви ученици су учествовали. Морали су да пажљиво прате. Ова вежба тражи од ученика концентрацију. Један наставник прати одоворе, а други води вежбу и помаже слабијм ученицима да препознају одговор да се “Ланац знања” не прекине.
Ученици су вршили самооцењивање у оквиру групе, али и евалуацију часа. Ученици су у већини била веома активна и заинтересована. Добро су прихватили групни рад јер су од почетка године више пута били у прилици да на часовима технике и технологије и часовима информатике и рачунарства раде групно. Час је био динамичан, али у одељењима са 30 ученика било је мало времена за анализу на крају часа. Када би час био реализова са пола одељења, као и обично што се ради била већа могућност за активацију свих ученика подједнако, боља је интеракција у мањој групи, али са друге стране то би значило мањи број питања у ланцу знања. Ученици су били веома задовољни и високо вредновали свој рад. Недостатак је што је табла са оценама морала бити фотографисана и оцене после часа унете у педагошку евиденцију наставика. Ученици су сви били упознати са оценама јер су вршили самооцењивање.

Посетили смо фабрику

Према плану у марту 2018 организована је посета предузећу „Пет Плус Пром“ које се бави производњом и уградњом алуминијумске и ПВЦ столарије.
Циљ посете је упознавање ученика са занимањима и повезивање наставних садржаја и праксе. Ученици су имали прилику да виде на који начин се израђује прозор од алуминијума а затим и од ПВЦ. Ово је била прилика да виде производне машине о којима смо учили на редовним часовима као и материјале од којих се столарија израђује и да разговарају са запосленима о мерама заштите на раду. Ова посета треба да олакша ученицима избор занимања.


Посету су организовале наставнице Рада Марковић и Душица Вранић.

Саобраћај – угледни час

1510242469858У периоду од 7. новембра до 16. новембра 2017. године одржан је угледни час у петом разреду у оргнаизацији Душица Вранић аутор, Рада Марковић асистент
Према оперативном плану 20. час је реализован као систематизација наставне области саобраћај. Операционализација исхода и активности ученика и наставника дате су у припреми за час. Час је реализован у сва четири одељења петог разреда, али са целим одељењима, а не подељеним на пола као и обично. Имали су више активности које су изводили појединачно и у групама. Ученици су на почетку часа подељени у групе. У прва три одељења су ученици сами бирали у којој ће групи бити што је уочено да није добра пракса јер је било група где су били само дечаци или само девојчице или све ученици са петицама. У четвртом одељењу је извршена подела тако да у свакој групи буде оба пола, и да свака група има приближну расподелу претходних оцена. Након уводеног дела ученици у групама вршили спајање назива саобраћајног знака са сликом и потом су знакове разврставали у групе знакова опасности, изричитих наредби и обавештења. Друга вежба је била да сваки ученик добије задату ситуацију и препозна да ли је она безбедна или небезбедна потом је постави на пано у одређену категорију. Ученици су одмах након сваке вежбе добијали информацију да ли је успешно и колико извршена.
Ученици су вршили самооцењивање у оквиру групе, али и евалуацију часа. Ученици су у већини била веома активна и заинтересована. Уочиле смо да би час био боље реализован када би одељење било, као и обично, подељено на пола јер би у том случају била већа могућност за активацију свих ученика подједнако, боља је интеракција у мањој групи. Сваки ученик би био у могућности да анализира више саобраћајних ситуација. Нисмо имали добољно материјала за две групе, што би била и препорука за следећу годину да се када буде материјалних могућности прпреми дупли материјал и часови одрже у уобичејеним одељењима подељеним на пола.1510242890164

Израда плана стана и предлог за његово уређење

  Извештај са часа угледног часа техничког и информатичког образовања

2
Према искуству из претходних година рада ученицима треба дати могућно1ст да сами п5роналазе решења и изразе своју машту и креативност јер тако најбоље разумеју и охрабрују се да примењују научено. Наставна јединица „Израда плана стана и предлог за његово уређења“ према типу часа – вежба била је идеална прилика да се испуне ови захтеви. Ова наставна јединица изучава се у оквирз наставне теме „Етика становања“

У одељењу VI3 одржан је угледни час. Час смо реализовали колега Петар Радовић као помоћник и ја као реализатор.

Циљеви угледног часа су били:

Образовни: Упознати ученике са различитим начинима организовања простора,

Васпитни: Да се код ученика развија смисао за лепо, хумано и практично. Да се развија смисао за прецизност, тачност, уређеност и одговорност. Поштовање потреба других људи и њихових идеја.

Функционални: Упознати ученике са различитим начинима организовања простора

Угледни час је одржан заправо као двочас.

Часу су присуствовали: педагог Весна Недић, наставница биологије Сања Пауновић, наставница географије Тања Ћаласан и наставница српског језика Јованка Казаковић.

Настава је осмишљена на следећи. У првом делу ученици су се подсетили симбила у грађевинарству и погледали различине начине уређења стана у зависности од површине стана, и потреба људи који живе у њему. Последњи део презентације био је посвећен уређењу ентеријера.

У централном делу ученици су подељени у групе тако што су извлачили различите симболе. Исти симблоли су припадали једној групи. Свака група је добила основу стана и задатак, кака је стан и ко у њему живи, нпр „Чланови ове породице су родитељи и четворо деце (три девојчице и један дечак). Стан је на петом спрату са северне стране зграде и има централно грејање.“ Свака група је добила неке симбиле одштампане које треба само да исече и залепи док остале које још жели треба да нацрта. Ученици који су у групи имали више претходне оцене су добили и задатак да одреде које врсте материјала за облагање треба употребити у којиј просторији на зиду и на подовима.

Групе су имале 50 минута да изврше задатак. Што се у пракси показалао мало јер нису сви стигли да изврше задатак до краја. Ученицима треба више симбола одштампати, а мање да цртају. Што је и била једина замерка колегиница које су присуствовале часу.

Пошто су урадили задатак свака гурпа је именовала свог представника који ће приказати решење и објаснити како је задатак урађен.

Последњих пет минута другог часа ученици су урадили анкету и добили домаћи задатак.

Часови су били динамични. Ученици су били заинтересовани и активни на часу. Сви су учествовали према својим могућностима. Сваки ученик је имао прилику да искаже своје креативне способносити. Неки ученици су се боље снашли у групи од других.

На крају часа ученици су попунили анкету (евалуациони лист) за рад на часу.

Постигинути су следећи резултати

Ученици су одговарали са на следећа питиања и то са у потпуности се слажем, делимично се слажем и не слажем се)

Допао ми се начин рада на часу (у потпуности се слажем 21 ученик, делимично се слажем 3 ученика, не слажем се 1 ученик)

Час је добро организован (у потпуности се слажем 23 ученика, делимично се слажем 1 ученик, не слажем се 1 ученик)

Добро сам научила термине који су били на часу (у потпуности се слажем 20, делимично се слажем 5,)

Да ли вам ово што сте научили може помоћи у уређењу стана (у потпуности се слажем 22, делимично се слажем 3)

Рад у групи развија толеранцију у креативност (у потпуности се слажем 19 ученика, делимично се слажем 2 ученика, не слажем се 4 ученика)

Наставници су попуњавали евалуациони лист и то тако што су оцењивали примену насатавних метода рада, организацију часа, комуникацију и час у целини, свако је могао да напише коментар односно предлог. Сви су час освенили највишим оценама, а предлози су се односили на више времена за практичан рад и проблем са величином простора у учионици за групни рад.

 

Резиме

  1. Реализатори угледног часа веома задовољни постигнутим резултатима.
  2. Све предвиђено је реализовано на часу са примедбом да су неки ученици желели више времена за рад.
  3. Часови су се у потпуности реализови према плану.
  4. Ученици су били у великој већини задобољни и веома заинтересовани.
  5. Ученици су испунили све очекиване задатке, и резултати рада су били одлични.
  6. Најчешћи коментар ученика да желе више оваквих часова вежбања.

 

Час се може препоручити за редовну наставу са додатком већег броја штампаних симбола што ће неким ученицима олакшати рад.

Obaveštenje

Zbog velikog interesovanja učenika škole odlučili smo da napravimo posebno mesto na Facebook-u za vas. U okviru ove stranice dobijaćete sva obaveštenja vezana za nastavu tehničkog i informatičkog obrazovanja. Obaveštenja će unositi svi članovi stručnog veća TIO.